Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 10 maj 2019

Johan Hilton: Jag är ingen vän av den naiva och ohistoriska postgay-optimismen

Johan Hilton: Jag är ingen vän av den naiva och ohistoriska postgay-optimismen
Det senaste året har begreppet ”post-gay” florerat allt oftare. Har inte den ökade acceptansen för homosexuella skapat en ny frihet? Den gör kulturella ...

Follow by Email