Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 17. oktober 2018

Sömn viktigt skydd för ungas psykiska hälsa

Sömn viktigt skydd för ungas psykiska hälsa
- Det här var frågor som togs upp på en nätverksträff för primärvårdspersonal som möter barn och ungdomar som har olika former av psykisk ohälsa.