Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 11 januari 2019

Skolan måste ge barnen stödet de har rätt till

Skolan måste ge barnen stödet de har rätt till
- Resurspersoner – som är centrala för barn med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar – är oftast outbildade och oerfarna. De arbetar korta ...

Follow by Email