Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 3. oktober 2018

Den sena statistiken om självmord är oacceptabel

Den sena statistiken om självmord är oacceptabel
- Det mesta som har att göra med självmord har under decennier kommit i skymundan. Trots att betydligt fler tar sitt liv varje år än det totala antalet som ...