Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 18. januar 2019

Skärpta åldersgränser för film som innehåller sexuellt våld

Skärpta åldersgränser för film som innehåller sexuellt våld
- BBFC har också undersökt hur sådant som psykisk ohälsa, självmord och olika typer av självskadebeteenden gestaltas i film, men kom fram till att de ...