Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 6. februar 2019

Var femte långtidssjukskrivning är stressrelaterad

Var femte långtidssjukskrivning är stressrelaterad
- Var femte långtidssjukskrivning i landet, mer än 60 dagar, orsakas av stressreaktioner eller utmattningssyndrom. Samtidigt är det påtagliga regionala ...