Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 6. marts 2019

Öppna moderater: "Inkludera HBTQ-frågor i integrationsarbetet

Öppna moderater: "Inkludera HBTQ-frågor i integrationsarbetet
- Genom åren har det i de flesta länder i västvärlden skett en positionsförflyttning som lett till att de allra flesta HBTQ-personer lever ett mycket friare liv.