Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 30. januar 2019

Ska fånga upp ungdomar som mår dåligt”

Ska fånga upp ungdomar som mår dåligt”
- Vi kan ta lärdom av andra länder som lyckats bryta trenden med sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Gemensamt för Finland, Nederländerna och ...